A. Condicions generals d’ús i política de privacitat

L’usuari del lloc Web, mitjançant l’accés i navegació dins d’aquest lloc, s’obliga a utilitzar-lo conforme a la legislació vigent en cada moment i a les condicions establertes en el present avís legal, la moral, i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’usuari respondrà davant ECOCASA INNOVA i/o davant terceres persones, de qualsevol danys i perjudicis que puguin causar com a conseqüència de l‘ incompliment de la nomenada obligació.

L’accés, navegació per aquest lloc Web i la seva cistella de compra, implica que ha llegit, entès, accepta i coneix les advertències legals que aquí es recullen i accepta els termes i condicions d’ús. Només accedir al lloc Web no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre ECOCASA INNOVA i l’usuari.

Per poder accedir a determinats serveis d’aquest lloc Web serà necessari que els usuaris prèviament es registrin i obtinguin un nom d’usuari i una contrasenya. Tant el nom d’ usuari com la contrasenya són personals i intransferibles. És obligació dels usuaris fer un ús diligent de les mateixes com també a mantenir-les en secret.

El present avís legal podrà patir modificacions de qualsevol tipus quan ECOCASA INNOVA ho consideri necessari o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i/o als avenços tecnològics que puguin produir-se en el futur.

ECOCASA INNOVA podrà prohibir l’accés a aquest lloc Web a qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.

L’usuari d’aquest lloc Web haurà d’abstenir-se, en tot moment, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que puguin estar instal·lats en el lloc Web.

L’usuari, si no està d’acord amb aquestes condicions, no haurà de donar cap tipus d’informació personal, ni utilitzar aquest servei.

1. Serveis prestats mitjançant el Lloc Web

 El lloc Web oferirà els següents serveis:

     •· Informació general i possibilitat d’adquirir productes i serveis oferts per ECOCASA INNOVA;

     •· Ofertes i promocions que ECOCASA INNOVA pot oferir;

     •· Sistemes de contactar amb ECOCASA INNOVA;

     •· Qualsevol altre servei que en un futur s’inclogui en el Lloc Web.

 2. Responsabilitat sobre els continguts

Els continguts d’aquest lloc Web, incloent imatges, text i dissenys, tenen caràcter merament informatiu dels serveis professionals que ECOCASA INNOVA ofereix en cada moment als seus clients i són utilitzats amb finalitats de informació i publicitat. En general, queda prohibit l’ús amb finalitats comercials alienes al nostre lloc Web, o en una finestra aliena (framming), així com la transformació o alteració, si no es disposa de la consegüent autorització. Ens reservem el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i contingut de la pàgina Web, i l’ usuari es compromet a utilitzar qualsevol d’aquests elements de la forma deguda i correcta, i en cap moment amb la finalitat de manipular dades, imatges o qualsevol altra informació. L’usuari podrà realitzar operacions de compra amb les dades que proporcioni a tal efecte i de les quals manifesta que són autèntiques i vigents.

Totes les marques, nom comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc Web són propietat d’ECOCASA INNOVA o de tercers, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al lloc Web atribueixi a l’usuari cap dret sobre les nomenades marques, noms comercials i/o signes distintius ni sobre cap dels continguts que figuren en el mateix.

3. Protecció de dades

Les dades personals que s’obtinguin mitjançant el formulari de contacte en aquest lloc Web, mitjançant correu electrònic, telèfon o per escrit, seran tractats amb la màxima confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les gestions i/o sol·licituds de informació i consultes.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, ECOCASA INNOVA informa als usuaris que les dades personals que els usuaris faciliten a aquest lloc Web, seran incorporats en un fitxer degudament registrat en l’Agència de Protecció de Dades, propietat i responsabilitat d’ ECOCASA INNOVA, S.C.P., amb el domicili a Figueres (Girona), C/ Oliva, 20. Únicament s’incorporaran al fitxer en el cas que la persona s’hagi registrat voluntàriament, hagi fet una comanda i, per tant, sigui requeriment legal. Aquestes dades no es cediran en cap cas a terceres persones, llevat requeriment judicial.

Si l’usuari és menor d’edat, serà necessari que compti amb el previ consentiment dels seus progenitor/s o, en el seu cas, del seu/s representants legal/s, abans de facilitar les seves dades personals en aquest lloc Web.

En qualsevol moment, l’usuari tindrà la possibilitat d’exercitar els drets d’accés (petició de informació sobre les dades personals), rectificació o cancel·lació i oposició previstos en la "Ley Orgánica de Protección de Datos Personales". A tal efecte, l’interessat ha de contactar amb ECOCASA INNOVA de la següent manera:

     •· Enviant una carta certificada por correu ordinari al domicili social de la companyia ( ref. 

        protecció dades personals ).

      •· Enviant un correu electrònic a l’adreça info@ecocasainnova.com.

4. Limitació de responsabilitat

La utilització d’aquest lloc Web es realitza per compte i risc de l’usuari. ECOCASA INNOVA no es responsabilitza del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquest lloc.

ECOCASA INNOVA no es responsabilitza dels errors o omissions dels que pugui estar mancat aquest lloc Web ni tampoc serà ni podrà considerar-se responsable per qualsevol mal derivats de la utilització de la Web ni per qualsevol actuació realitzada en base a la informació que en ella es conté.

ECOCASA INNOVA no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar mal o alteracions tècniques en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. En conseqüència, ECOCASA INNOVA no respon pels danys i perjudicis que tals elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Els usuaris que es proposin establir un enllaç ("link") entre una pàgina Web i aquest lloc Web ("El Portal") hauran de complir amb les següents condicions:

 •· L’enllaç ha de ser absolut i complert, és a dir, ha de portar a l’usuari a l’adreça URL del portal www.ecocasainnova.com i ha d’abraçar completament tota l’extensió de la pàgina principal del portal.

•· La pàgina Web en la que s’estableixi l’enllaç no podrà crear un "frame" sobre las pàgines del Portal.

•· No es podrà donar cap tipus d’indicació enganyosa, errònia o deslleial sobre el Portal.

•· Tampoc podrà contenir continguts il·lícits, contraris amb la moral, les bones costums i l’ ordre públic.

En qualsevol cas, la pàgina Web en la que s’estableixi l’enllaç, haurà de sol·licitar autorització expressa i per escrit de part del titular del Portal.

B. CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1. OFERTA: Els productes d’oferta al nostre lloc Web i catàlegs van dirigits tant a particulars com a empreses dins del territori espanyol peninsular. Tots els productes del nostre lloc Web estan subjectes a disponibilitat segons existències.

2. PREUS: Els preus de venda dels nostres productes del lloc Web inclouen IVA i estan expressats en euros. En els preus de venda estan inclosos els diferents cànons i taxes als que poguessin estar subjectes els productes. Els preus són vàlids fins a la data indicada en la Web en cada moment. ECOCASA INNOVA es reserva el dret de modificar els preus en cas de fluctuacions de costos en el mercat o error tipogràfic.

3. TRANSPORT, CONDICIONS D’ENTREGA I PAGAMENT: Totes les vendes i entregues estan subjectes a la disponibilitat dels productes i a la confirmació del pagament, mitjançant transferència bancària o ingrés al compte facilitat. Les dades bancàries on realitzar l’ingrés li seran enviats per correu electrònic al client una vegada formalitzada la comanda. Transcorreguts 7 dies sense rebre el pagament, la comanda serà desestimada.

Amb la transacció econòmica confirmada, la comanda és processada i enviada, la qual demorarà en funció de la destinació final de la mercaderia. En general, s’estima una demora de 3 a 5 dies hàbils pel territori Peninsular d’Espanya. En tots els casos poden haver factors imponderables que endarrereixin l’entrega, com poden ser l’absència de persones en el domicilio de destí, problemes de logística de l’empresa de distribució, etc. Aquestes situacions, alienes a la nostra organització, succeeixen rares vegades, i si es dóna el cas, farem tot el possible per que les seves compres li siguin entregades en el temps i forma adequats. Si es necessari, els serà comunicat mitjançant correu electrònic o per telèfon qualsevol endarreriment. Els endarreriments que puguin produir-se no donaran lloc a cap indemnització per la nostra part.

4. GARANTIES, CANVIS I DEVOLUCIONS:

Garantia del producte: Tots els productes gaudiran d’una garantia de 2 anys a partir de la data de la factura. La garantia no cobreix els desperfectes ocasionats per l’ús inadequat o el desgast normal dels productes.

Canvi o devolució: L’acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador de totes aquestes condicions de venda, i les especials de cada operació mercantil. En el cas de les devolucions de productes defectuosos, cada cas és avaluat individualment, però s’accepten per defectes de transport o fabricació, exceptuant els aparells que necessitin instal·lació, dels quals es farà càrrec el servei tècnic corresponent. Les mercaderies sempre hauran de trobar-se en perfecte estat dins del seu embalatge original amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat i disposarà de 15 dies per realitzar les seves devolucions per danys ocasionats en la mercaderia durant el transport. Sempre i quan ens comuniqui el dany ocasionat pel transportista en un termini de 24 hores mitjançant correu electrònic i s’anoti en l’albarà d’ entrega del transportista i concreti amb nosaltres l’ordre de recollida amb el nostre transportista. Per evitar demores i malentesos li recomanem que revisi els detalls de la compra i les especificacions dels productes abans de realitzar-la.  

Totes les despeses derivades de la devolució d’articles del nostre lloc Web aniran a càrrec del client, podent realitzar-se únicament la devolució dins dels terminis legalment establerts: 7 dies naturals següents a l’adquisició del producte per canvi o devolució i 24 hores per danys durant el transport. Si durant el transport l’embalatge ha rebut danys i ha afectat al producte, el client haurà d’anotar-ho en l’albarà d’entrega del transportista i haurà de comunicar-ho a ECOCASA INNOVA en un termini de 24 hores per correu electrònic a info@ecocasainnova.com per verificar-ho amb el transportista. En cas contrari, el client no tindrà dret a canvi o devolució.

5. RESPONSABILITAT: ECOCASA INNOVA no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se d’una inadequada utilització dels seus productes. L’única obligació d’ECOCASA INNOVA consistirà en reparar (vegi apartat GARANTIES) o en el cas retornar al comprador la quantitat de producte que es comprovi defectuós, no essent responsable de les lesions, pèrdues o danys provocats per l’ús dels mateixos. Els fabricants dels productes comercialitzats per ECOCASA INNOVA es reserven el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

6. PAGAMENT: El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària o ingrés en el compte que se li facilitarà al client. Les dades bancàries on realitzar l’ingrés o transferència li seran enviats per correu electrònic al client una vegada hagi formalitzat la comanda. Transcorreguts 7 dies sense rebre el pagament, la comanda serà desestimada.

7. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES: Qualsevol qüestió litigiosa o, en general, controvèrsia que pugui sorgir en relació amb l’ús d’aquest lloc Web serà resolta d’acord a la legislació espanyola pels Jutjats i Tribunals de Figueres o Girona (Espanya), als quals les parts es sotmeten de forma expressa i rebutjant el fur propi que pogués correspondre-li, si no es soluciona per mutu acord.


IniciInici

Cistella  

(buida)

Nous productes

No hi han productes nous

Ofertes

Cap oferta en aquest moment